wz





















Rádio


















Pravidla


Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností vedoucího týmu či kapitána s nimi podrobně seznámit všechny hráče. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu systému a pravidel, to i v průběhu turnaje. V tomto případě budou všichni kapitáni o změnách informováni.

I. HRACÍ PLOCHA
1. Hraje se na hřišti o rozměrech 24 x 40 m.
2. Vyznačení hřiště bude odpovídat pravidlům malé kopané.
3. Roměr branek je 3 x 2 m

II. MÍČ
1. Každý tým zajistí 2 míče velikosti 5.
2. Octne-li se v době, kdy je míč ve hře, na hrací ploše další míč, a je-li tím ovlivněna hra, rozhodčí hru přeruší a po odstranění druhého míče z hrací plochy naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl původní míč v okamžiku přerušení hry.

III. VÝSTROJ HRÁČŮ
1. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného.
2. Základní povinná výstroj hráče se skládá z trička (dres), trenýrek a sportovní obuvi.
3. V případě stejných dresů u obou mužstev je povinností hostů změnit barvu svého dresu (např. rozlišováky). Hostující tým je určen dle rozpisu utkání.

IV. HLAVNÍ ROZHODČÍ
1. K řízení zápasů je ustanoven jeden delegovný rozhodčí.
2. Rozhodčí je povinnen řídit utkání dle pravidel Teiko Cupu.
3. Rozhodčí má právo:
- Přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel
- Přerušit hru, jestliže byl podle jeho názoru hráč vážně zraněn, nechat jej podle potřeby ošetřit nebo nechat odnést z hrací plochy a poté hru okamžitě znovu zahájit. Jestliže je hráč zraněn tak, že to nevyžaduje okamžité ošetření, rozhodčí hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře
- Přerušit nebo dokonce předčasně ukončit utkání z níže uvedených důvodů:
-- pro nezpůsobilost hrací plochy
-- hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají na výzvu rozhodčího ani kapitáni družstev
-- pro trvalý nezájem některého z družstev na regulérnosti utkání
-- pokud vyloučený hráč, nebo vykázaný účastník utkání odmítá opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím kapitánovi jeho družstva (rozhodčí vždy nejprve stanoví kapitánovi lhůtu cca 1 - 2 minuty na zjednání pořádku)
-- pro opakované hrubé nesportovní projevy obecenstva, které by podle jeho názoru mohly ohrozit bezpečnost účastníků utkání (např. opakované vnikání obecenstva na hrací plochu, házení nebezpečných předmětů, petard, světlic apod. na hrací plochu)

V. DÉLKA HRY
1. Délka hrací doby je stanovena na 2x8 minut, play off pak 2x10 minut /může být změněno v závislosti na systému turnaje/
2. Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby.
3. Mezi poločasy neexistuje přestávka. Přerušení hrací doby je omezeno na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry.
4. Čekací doba neexistuje. Pokud muvožstvo nenastoupí včas k utkání, ihned kontumace 5:0 !

VI. ZAHÁJENÍ HRY
1. Před zahájením utkání se provede los. Mužstvo, které los vyhrálo, si zvolí stranu, na kterou bude útočit. Zahajovací výkop má jeho soupeř.
2. Po signálu daném rozhodčím bude proveden zahajovací výkop. Hráči stojí na svých vlastních polovinách hrací plochy a hráči musžstva , které výkop neprovádí stojí ve vzdálenosti nejméně tří metrů od míče, dokud není výkop proveden. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne směrem kupředu. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé dříve, než se jej dotkl jiný hráč na hrací ploše. Pro rozehrání zahajovacího výkopu neplatí limit čtyř vteřin.
3. Zahajovací výkop je prováděn v těchto případech:
- na začátku utkání
- na začátku druhého poločasu
- na začátku každé části prodloužení
- po dosažení branky (zahrává družstvo, které obdrželo branku)
4. Branky může být dosaženo přímo ze zahajovacího výkopu

VII. MÍČ VE HŘE A MIMO HRU
1. Míč je mimo hru
- když celým objemem přejde po zemi či ve vzduchu brankovou nebo postranní čáru
- když hra byla přerušena rozhodčím
2. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do jejího konce.

VIII. DOSAŽENÍ BRANKY
1. Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočícího mužstva včetně jeho brankáře.

IV. FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
1. Volný přímý kop
Volným přímým kopem bude potrestáno družstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:
1. kopne nebo pokusí se kopnout soupeře
2. podrazí soupeře, nebo se snaží nastavením nohy nebo skrčením pád soupeře způsobit
3. skočí na soupeře
4. vráží do soupeře nebezpečným způsobem aniž se soupeř brání, nebo prudce vráží do soupeře ramenem
5. napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře
6. udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
7. na soupeře plivne
8. drží soupeře
9. strčí do soupeře
10. ohrozí soupeře skluzem
11. zahraje míč rukou, tedy míč rukou nebo paží zadrží, hodí, nese, případně do míče strčí (netýká se brankáře ve svém vlastním pokutovém území).
Volný přímý volný kop bude zahráván soupeřovým družstvem z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí může navíc podle závažnosti přestupku užít napomenutí nebo vyloučení viníka. Pokud hráč družstva spáchá některý z výše uvedených přestupků ve vlastním pokutovém území, bude jeho družstvo potrestáno pokutovým kopem a to bez ohledu na postavení míče v okamžiku přestupku.

2. Volný nepřímý kop
Volným nepřímým kopem bude potrestáno družstvo jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:
1. hraje způsobem, který je možno považovat za nebezpečný, např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře.
2. není v kontaktu s míčem a přitom úmyslně brání soupeři ve hře (běhá mezi soupeřem a míčem nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem
3. atakuje brankáře, kromě případů, kdy brankář hraje mimo vlastní pokutové území
4. brání brankáři v rozehrání míče rukama
5. v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji vystřídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí nebo ji opustí na nesprávném místě
6. projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
7. proviní se nesportovním nebo hrubým nesportovním chováním (např. se snaží soupeře zmást výkřikem "přihraj", "pusť" apod., používá na hřišti sprostých slov ať už k sobě či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím)
8. dopustí se jiného přestupku, který není přesně specifikován, ale kvůli němuž je hra přerušena za účelem napomenutí nebo vyloučení hráče
9. brankář ovládá míč (má jej pod kontrolou) na vlastní polovině hrací plochy déle než 4 vteřiny
10. brankář rukama se dotkne míče, který mu byl úmyslně přihrán hráčem jeho družstva a to částí nohy od kolene níže (týká se i autového kopu)
11. brankář znovu zahraje míčem, který měl předtím ve své moci a rozehrál ho svým spoluhráčům, aniž by míč mezi tím opustil jeho vlastní polovinu hrací plochy nebo se jej dotkl protihráč (týká se i autového kopu zahraného brankářem)
Nepřímý volný kop bude zahráván z místa, kde došlo k přestupku.

3. Napomenutí hráče žlutou kartou
Hráč bude napomenut žlutou kartou, jestliže:
1. při špatném střídání, pokud bude na hřišti nepřiměřený počet hráčů
2. opakovaně porušuje pravidla hry
3. projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
4. proviní se nesportovním chováním
5. odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při soupeřově rozehrání nebo se jinak snaží rozehrání zabránit
6. zmaří soupeři slibně se rozvíjející akci nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop
Při napomenutí hráče žluou kartou je hráč potrestán dvouminutovým trestem.

4. Vyloučení hráče
Hráč bude vyloučen ze hry pokud se dopustí následujících přestupků:
1. hraje surově
2. chová se hrubě nesportovně
3. používá urážlivých nebo hanlivých výroků
4. podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta)
5. plivne na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu
6. zabrání soupeři ve skórování úmyslným zahráním rukou (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území)
7. zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop
8. úmyslně posune vlastní branku čímž zabrání soupeři v dosažení regulérní branky
Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry a mužstvo hraje v oslabení 5 minut. Pokud se chová nesportovně, musí opustit nebližší prostory hřiště. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu pěti minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem. Pro doplňování hráčů po trestu platí tyto další zásady:
1. jestliže obě družstva hrají vinou vyloučení o třech nebo čtyřech hráčích a je dosaženo branky, obě družstva pokračují dále ve stejném počtu hráčů.
2. jestliže hraje pět nebo čtyři hráči proti třem a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, smí družstvo s menším počtem hráčů stav doplnit pouze o jednoho hráče.
3. jestliže dosáhne branky družstvo menším počtem hráčů, počet hráčů se nemění.
4. pokud jsou vyloučeni z jednoho družstva tři hráči, pak se může družstvo doplnit na tři hráče na hřišti a třetímu vyloučenému hráči se trest začíná počítat až po skončení trestu prvního vyloučeného.
5. pokud družstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet tří (2+1), pak rozhodčí zápas předčasně ukončí.
6. hráč, který se zapojuje do hry na místo vyloučeného hráče, tak smí učinit ihned po uplynutí dvou minut trestu

X. AUTOVÝ KOP
Přejde-li míč celým svým objemem přes postranní čáru, ať už po zemi nebo ve vzduchu, bude vykopáván zpět do hry jakýmkoli směrem z místa, kde přešel postranní čáru. Rozehrávat bude hráč opačného družstva, než toho, jehož hráč se míče dotkl poslední na hrací ploše.
1. Míč musí stát nehybně přesně na postranní čáře v místě, kde přešel postranní čáru
2. Hráč provádějící rozehrání nesmí svýma nohama překročit postranní čáru (musí mít nohy za čárou vně hřiště nebo přesně na ní)
3. Hráč musí kop provést do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci tak, že je schopen kop provést a je na místě kopu.
4. Hráč, který provedl rozehrání, nesmí hrát míčem podruhé dříve než se míče dotkne kterýkoli jiný hráč, jinak je přiznán soupeřovu družstvu nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé. Míč je ve hře, jakmile se pohne.
5. Hráči družstva, které rozehrání neprovádí, musejí být vzdáleni nejméně 5 metrů od místa rozehrání. V případě nedodržení vzdálenosti může být viník napomenut.
6. Z rozehrání nemůže být přímo dosaženo branky. V takovém případě se nařizuje výhoz od branky.
V případě porušení bodů 1 až 3 je rozehrání přiznáno hráčům soupeřova družstva.

XI. VÝHOZ OD BRANKY
Přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mimo její část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gól), a to ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán hráčem útočícího družstva, brankář, který stojí uvnitř vlastního pokutového území, vyhodí míč zpět do hry.
Pro výhoz od branky platí tyto zásady:
1. Brankář může vyhodit míč i přes polovinu hřiště. 2. Brankář musí stát uvnitř vlastního pokutového území.
3. Míč musí opustit pokutové území, teprve potom je ve hře, dříve se ho nesmí žádný hráč dotknout
4. Hráči soupeřova družstva musí zůstat mimo pokutové území z něhož je výhoz rozehráván. Při porušení bodů 1 až 3 se výhoz opakuje.
5. Brankář, který míč rozehraje svým spoluhráčům, se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se míče dotkl hráč soupeřova družstva nebo míč překročil středovou čáru. Toto ustanovení platí i při vystřídání brankářů během této situace. Při porušení bodu 4 bude proti brankářovu družstvu nařízen volný nepřímý kop z místa, kde se brankář míče dotkl podruhé. Pokud k tomu došlo uvnitř jeho pokutového území, bude kop rozehráván z čáry pokutového území nejblíže k místu přestupku.
6. Brankář musí míč rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč plně v moci uvnitř vlastního pokutového území. Při porušení bodu 5 bude proti brankářovu družstvu nařízen volný nepřímý kop z čáry pokutového území nejblíže místu, kde brankář míč držel.

XII. ROHOVÝ KOP
Přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mimo část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem, ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán hráčem bránícího družstva, bude zahráván rohový kop.
1. Míč musí stát nehybně uvnitř rohového čtvrtkruhu.
2. Hráči družstva, které kop neprovádí, musí dodržet vzdálenost 5 m od místa rozehrání. V případě nedodržení vzdálenosti může být viník napomenut
3. Hráč zahrávající rohový kop musí rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci tak, že je schopen kop provést a je na místě kopu.
4. Hráč zahrávající rohový kop nesmí hrát míčem podruhé dříve, než se míče dotkl kterýkoli jiný hráč, jinak je soupeřovu družstvu přiznán nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé. Míč je ve hře, jakmile se pohne.
5. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.
V případě porušení bodu c je soupeřovu družstvu přiznán nepřímý volný kop z rohového čtvrtkruhu. V případě porušení ostatních pravidel se rohový kop opakuje.

XIII. KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU
Kopy ze značky pokutového kopu budou zahrávány v případě, že propozice soutěže ukládají rozhodnout o vítězi utkání a k tomuto rozhodnutí nedošlo ani v řádné hrací době, ani v prodloužení. V tomto případě budou uplatněny následující podmínky:
1. Rozhodčí vybere míč, kterým budou zahrávány všechny kopy a určí branku, na kterou se budou kopy provádět.
2. Rozhodčí provede losování pomocí mince. Družstvo, které los vyhrálo, zahrává kop jako první.
3. Rozhodčí si zapíše první trojice hráčů obou družstev. Tato trojice bude vybrána ze všech hráčů uvedených v zápise o utkání.
4. Tři kopy budou střídavě zahrávány každým družstvem.
5. Jestliže po zahrání tří kopů vstřelilo jedno z družstev větší počet branek, stává se vítězem.
6. Jestliže po zahrání tří kopů dosáhla obě družstva stejného počtu branek nebo nebylo dosaženo žádné branky, zahrávání kopů bude pokračovat po jednom ve stejném pořadí do té doby, než obě družstva zahrají stejný počet kopů (nemusí to být nezbytně pět kopů) a jedno družstvo dosáhne o branku více než družstvo druhé.
7. Tyto dodatečné kopy budou zahrávány hráči, kteří se nezúčastnili první série tří kopů včetně brankáře. Poté, co opět střídavě zahraje každý z těchto hráčů další sérii kopů a opět není rozhodnuto, zahrají znovu hráči úvodních trojic (viz. odst. c). Při zahrávání druhého kola kopů musí být přesně dodrženo pořadí z kola prvního. Takto se postupuje až do úplného rozhodnutí.
8. Vyloučený hráč se kopů nesmí zúčastnit.
9. Kterýkoli hráč oprávněný ke hře v utkání smí kdykoli převzít místo svého brankáře.
10. Brankář stejného družstva, jako je střelec provádějící kop, zůstává na hrací ploše mimo pokutové území a nezasahuje do hry.
11. Při provádění kopů jsou na hrací ploše pouze hráči obou družstev a rozhodčí. Hráči s výjimkou zahrávajícího střelce a obou brankářů se shromáždí na druhé polovině hřiště než je branka určená k provádění kopů. Hlavní rozhodčí kontroluje pořadí hráčů, dbá na správný zápis střelců branek. Při provádění kopů kontroluje správné postavení míče, postavení a pohyb brankáře i střelce a signálem píšťalkou dává povel k zahrání kopu.

XIV. MALÁ DOMŮ
Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje. Toto se nevztahuje na přihrávku povolenými částmi těla (od kolen nahoru).

XV. SOUPISKY MUŽSTEV:
Každé mužstvo obdrží před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji.
1. počet hráčů v poli je 4+1
2. počet hráčů na soupisce není omezen
3. hráč může být pouze na jedné soupisce
4. do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu
Porušení bodu 2, 3 bude potrestáno kontumací daného zápasu ve prospěch druhého mužstva výsledkem 5:0

XVI. SYSTÉM TURNAJE
1. Bude upřesněn dle počtu přihlášených mužstev.

XVII. TRESTNÍ USTANOVENÍ
Pokud hráč obdrží žlutou nebo červenou kartu je povinnen uhradit sankce. Kartu mohou dostat i hráči na střídačce za nesportovní chování. Sankce je nutné uhradit nejpozději do následujícího utkání svého mužstva, v opačném případě budou mužstvu odečteny 3 body!
ŽK (žlutá karta) – 20 Kč
ČK (červená karta) – 50 Kč
Peníze za pokuty budou vybírány u pořadatele. Je možné uhradit vratnou zálohu, z které budou sankce strhávané.

XVIII. PROTESTY
Protest lze podat u pořadatle nejpozději 5 minut po skončení zápasu. Při podání protestu je třeba složit nevratnou zálohu 200 Kč!!!

XIV. ZÁVĚR
1. Pokud není uvedeno jinak, řídí se turnaj pravidly pro malou kopanou.
2. Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy a hráče. Je poviností kapitána týmu s nimi seznámit všechny hráče. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i hřiště a to i v průběhu turnaje. V tomto případě budou o těchto změnách informováni všichni kapitáni.


Všichni účastníci turnaje Teikocup 2011 startují na vlastní nebezpečí !! Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Turnaj se hraje za každého počasí. V případě trvalejších dešťů a dle rozhodnutí majitele hřiště o nezpůsobilosti terénu budou se kopat pokutové kopy dle rozlosování.